Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te geven.

Uw adviseur

Handelsnaam:Vathorst Verzekeringen
Bezoekadres:Prins Mauritslaan 45 A
3843AJ Harderwijk
Postadres:Postbus 57
9540AB Vlagtwedde
Telefoon:033-4893067
Fax:033-4893069
E-mail:info@vathortsverzekeringen.nl
Autoriteit Financiële Markten:12039976
Kamer van Koophandel:52305767

 

Aangenaam kennis te maken!

Wij zijn zeer verheugd dat u uw belangen op het gebied van verzekeringen door ons kantoor laat behartigen. Wij beseffen als geen ander dat het kiezen van een adviseur een belangrijke aangelegenheid is. Een keuze waarbij u zekerheid wilt hebben dat u het juiste besluit neemt. Wij beseffen ook dat het voor veel consumenten niet goed mogelijk is de verschillende adviseurs te kunnen vergelijken. Hoe ze juist die adviseur kunnen kiezen die het beste aansluit bij hun wensen en omstandigheden.

Dat is niet zo verwonderlijk, want eerlijk gezegd gebeurt veel van ons werk buiten uw gezichtsveld. U kunt dus moeilijk de verschillen in aanpak en degelijkheid beoordelen. Misschien weet u eigenlijk helemaal niet wat wij precies iedere dag voor u doen, wanneer wij zeggen uw belangen te behartigen. Vandaar dat wij voor onze relaties deze Dienstenwijzer hebben gemaakt.

In deze dienstenwijzer geven wij u een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt en wat wij precies voor u doen. U kunt zo nog beter beoordelen of u denkt dat wij u van dienst kunnen zijn op een wijze die bij u past. Wij vertrouwen erop dat deze kennismaking u bevalt. Als u verdere vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen, wij zijn u immers graag van dienst!

 1. Wie zijn wij?

Vathorst Verzekeringen, biedt u een combinatie van internet en service/ persoonlijk contact, omdat we dat toch heel belangrijk vinden! Vathorst Verzekeringen is er voor iedereen; MKB, ZZP, particulier, wij staat voor u klaar, met een persoonlijk en deskundig advies.

Onze dienstverlening bestaat uit: advies en bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen u en de verzekeraars. Als u advies wil kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Indien u via onze website www.vathorstverzekeringen.nl of een andere website waarmee Vathorst Verzekeringen actief is zoals www.royaalautoverzekering.nl, een verzekering afsluit is er geen sprake van advies maar van Execution Only.

 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Wij hebben de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Zakelijke schadeverzekeringen
 1. Wat verwachten wij van u?

Het controleren van de ontvangen stukken

Wij verwachten van u dat u de door u ontvangen stukken controleert. Ter voorkoming van vooral bij telefonisch doorgegeven van wijzigingen, maar ook in andere gevallen, waarbij communicatietraject fouten of misverstanden kunnen sluipen, kunnen wijzigingen alleen schriftelijke aan ons worden doorgegeven. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zorgen dan voor een antwoord of correctie.

Informatie over elders lopende verzekeringen

Het kan zijn dat u ook verzekeringen heeft gesloten bij een andere instantie dan ons kantoor. Voor ons vormt dit geen bezwaar, maar wij moeten wel weten om welke verzekeringen het gaat. Wanneer wij niet weten welke andere verzekeringen u heeft afgesloten, kunnen er onbedoeld gaten in uw verzekeringsportefeuille gaan ontstaan. Ook bestaat dan de kans dat wij u niet tijdig informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en (fiscale en sociale) wetgeving. Om u goed te kunnen adviseren, hebben wij dus altijd een compleet overzicht nodig van de risico’ s die u verzekerd heeft.

Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Het is erg belangrijk dat u ons informeert over veranderingen in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een verhuizing, een andere baan, de start van een samenleving, een huwelijk, de geboorte van uw kind of de aankoop van een woning. Zo zijn er tal van andere gebeurtenissen die stuk voor stuk gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket.

Soms zullen wij u schriftelijk vragen een opgave van de (te verwachten) veranderingen aan ons kantoor op te sturen. U stelt ons dan in staat om tijdig contact met u op te nemen om na te gaan of uw verzekeringen moeten worden aangepast. Alleen op die wijze kunnen wij uw verzekeringspakket optimaal laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie van dat moment.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Schade direct melden

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk informeert over een schade waarvoor u een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering. Op dat moment kunnen wij namelijk direct maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. Bijvoorbeeld een deskundige te benoemen die zowel de oorzaak van de schade als de financiële gevolgen vaststelt. Directe actie op dit punt kan voorkomen dat later discussies met de verzekeringsmaatschappij gaan ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden door direct de bewijzen te verzamelen en vast te leggen. Vandaar dat wij u vragen ons zo snel mogelijk te informeren over een schade waarmee u geconfronteerd wordt.

Overbodig; Maar wij verwachten dat onze cliënten de waarheid spreken!

Wij zijn op het gebied van verzekeringen uw belangenbehartiger. Wij verwachten dat onze cliënten ons altijd naar waarheid informeren. Zowel bij het aangaan van de verzekering als wanneer een beroep wordt gedaan op deze verzekering.

 1. Onze bereikbaarheid

Het is belangrijk dat u ons kunt bereiken. Om een schade door te geven, of omdat u een vraag heeft over uw verzekeringspakket. U kunt ons op diversen manieren bereiken.

Per telefoon

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 ’s morgens tot 17:00 ’s middags. Buiten bovenstaande kantooruren en in het weekend kunt u geen boodschap inspreken.

Per fax

Ook kunt uw berichten naar ons faxen.

Per e-mail

U kunt ook via email contact met ons opnemen.

 1. De premie

De premies die u voor uw verzekeringen verschuldigd bent, worden rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij aan u in rekening gebracht.

Het tijdig betalen van deze premies is erg belangrijk. Indien u een nota niet betaald binnen de voorgeschreven termijn en er vervolgens schade optreedt, kan een verzekeringsmaatschappij hier voor u vervelende consequenties aan verbinden. Het spreekt vanzelf dat wanneer er bij u bepaalde onduidelijkheden zijn over de nota’s die u van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, u hierover contact met ons kan opnemen. Waarschijnlijk  kunnen wij uw vraag direct beantwoorden. Is dit niet het geval, dan nemen wij namens u contact op met de verzekeringsmaatschappij.

 1. Onze relatie met verzekeraars

De relatie die wij met verzekeraars hebben, hebben enkel betrekking op het kunnen bemiddelen in de producten. Wij hebben en maken geen productieafspraken met onze leveranciers en hebben geen financiële verplichtingen jegens onze leveranciers.

Hierdoor zijn wij niet gebonden aan een maatschappij of product en kunnen wij u een maatschappij onafhankelijk advies geven!

Ons kantoor is daarnaast aangesloten bij een inkoopcombinatie voor financiële producten en diensten, zonder dat hier productieafspraken tegenoverstaan. Hierdoor worden wij in de gelegenheid gesteld om producten van bijna alle verzekeraars aan te bieden.

 1. Hoe worden wij beloond?

Indien u een verzekering afsluit, ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een eenmalige of doorlopende provisie. Indien wij u adviseren op Feebasis zullen wij u daar voorafgaand aan het advies over informeren. Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

 1. Onze kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan opleiding en kwaliteit van adviezen. Van uw adviseur mag u verwachten dat hij/zij vakbekwaam en professioneel is. In dit kader volgen alle adviseurs periodiek opleidingen en trainingen zodat deze ‘bij’ blijven binnen het eigen vakgebied.

AFM-inschrijving

Niet iedereen mag in Nederland zomaar een assurantiekantoor beginnen. Voorwaarde is dat hiervoor een vakopleiding is gevolgd. Vervolgens dient men zich te wenden de AFM met het verzoek opgenomen te worden in een speciaal voor assurantiebemiddelaars ingesteld register. De AFM controleert of de aanvrager daadwerkelijk de vereiste opleiding heeft gevolgd. Ook wordt gekeken of de antecedenten van de aanvrager in orde zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij doen er alles aan uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar ook wij kunnen fouten maken. U mag daar uiteraard financieel nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar veelal deze schade vergoeden. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

 1. Beëindigen relatie

Zowel u als klant, als wij als kantoor, hebben het recht de relatie met elkaar te verbreken. Op elk moment dat u dat wilt, heeft u het recht om aan de betreffende verzekeringsmaatschappij te vragen uw lopende verzekeringen over te boeken naar een andere tussenpersoon. Ook kan de verzekeraar verzoeken uw lopende verzekeringen over te boeken naar een intermediair naar keuze.

 1. Klachten?

Klacht?

Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vertrouwen erop dat u dat dan kenbaar wilt maken, u kunt dit telefonisch of schriftelijk doen via ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Nadat we uw klacht hebben ontvangt wordt deze meteen aan een medewerker toegewezen die uw klacht gaat behandelen. Onze medewerker neemt binnen 2 dagen contact met u op om uw klacht te bespreken.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Als u vindt dat Vathorst Verzekeringen uw klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost, kunt u uw klacht indienen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waar wij bij zijn aangesloten. Cliënten kunnen hier hun klacht voorleggen die dan door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening wordt onderzocht.

Het adres van het instituut is:

Het Financiële Klachteninstituut

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070-3338999
Fax: 070-3338900
Internet: www.kifid.nl

Ons aansluitingsnummer bij KIFID; 300.014540

Aan het indienen van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Indien u nadere informatie over het Klachteninstituut Verzekeringen wenst, kunt dit rechtstreeks bij hen opvragen of via de internetsite raadplegen.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

 Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben het verzekeren van bepaalde risico’s.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars,  expertisebureaus, en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureau ’s gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw woning of motorvoertuigen of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl