Moet ik de polis na ontvangst controleren?

De verzekeringnemer is gehouden de op het polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig te controleren. Afwijkingen dan wel onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij gemeld te worden. Na afloop van deze termijn van 14 dagen wordt als vaststaand aangenomen dat de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en dat de gegevens op het polisblad en op andere bij de verzekering behorende documenten correct zijn.

Moet ik het aanvraagformulier na ontvangst controleren?

De verzekering is tot stand gekomen en de polis wordt opgemaakt op basis van de door verzekeringsnemer ingevulde of via internet verstrekte gegevens dan wel het door verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier. De verzekeringnemer is op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Niet alleen de wetenschap van verzekeringnemer is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. De verzekeraar heeft bovendien het recht de verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen indien verzekeringnemer met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of als de verzekeraar bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten.

Wat zijn polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

  • de premie;
  • eigen risico’s;
  • de verzekerde risico’s;
  • de uitsluitingen daarop;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

*Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door!

Uitleg/toelichting premie?

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Wat doet een schade-expert?

Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast. Dat kan schade aan spullen of mensen hun gezondheid zijn. Zo beoordeelt een schade-expert de schade aan een aanhangwagen. Beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer. En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Wat zijn Bereddingskosten?

Soms is het nodig om direct bij of na een gebeurtenis kosten te maken. Om zo schade te verminderen. Of om schade die dreigt te ontstaan, te voorkomen. Dat noemen we bereddingskosten.

Wat verstaat men onder eigen risico?

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

U bent aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door iets wat u heeft gedaan. U bent ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is doordat u niets heeft gedaan, terwijl u wel wat had moeten doen. Dit staat in de wet.

Wanneer is er sprake van opzet?

Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door een verzekerde, is niet verzekerd. Opzettelijk betekent dat iemand iets expres doet of juist niet doet. De gevolgen hiervan interesseren hem niet.

Wat is Materiële schade?

Materiële schade is schade aan een aanhangwagen of verlies van spullen. Ook de gevolgen van materiële schade vallen hieronder. Zoals de huurkosten van een vervangende auto.

Wat is Letselschade?

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Ook de gevolgen van letselschade vallen hieronder. Zoals langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door het ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. Ook is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de slachtoffers en nabestaanden.

Wat houdt Gedragscode Behandeling Letselschade in?

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat precies hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de tijd die de afhandeling mag duren. Maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces. De gedragscode is een belangrijke regel. De verzekeraar moet zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie over de gedragscode op letselcode.

Wat is Het Verbond van Verzekeraars?

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Wat is een ‘en bloc clausule’?

Een en bloc clausule houdt in dat de verzekeraar wijzigingen kan aanbrengen in bestaande polissen. Dat kan gaan om wijziging van de premie of van de voorwaarden. Dat mag dan niet om één specifieke verzekering van één klant gaan, de aanpassing moet voor een groep van verzekeringen (en bloc) gelden.

Met zo’n en bloc clausule kan de verzekeraar, de voorwaarden eenzijdig wijzigen. Ze hoeven het niet aan hun  verzekerden voor te leggen of te vragen, ze mogen dat ongevraagd dus  gewoon doen. Op die manier de premie verhoogd worden of de dekking verminderd.

Als de aanpassing een verslechtering voor u betekent heeft u wel het recht de verzekering te beëindigen binnen 30 dagen. De voorwaarde is wel dat wijziging afkomstig is van de  verzekeraar zelf, indien de wijziging voorgeschreven is door de overheid, dan niet.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Om uw huidige verzekering op te zeggen, print u het opzegkaartje uit en vult u het in en vergeet niet uw handtekening. Vervolgens stuurt u het kaartje naar; Vathorst Verzekeringen, Postbus 57, 9540AB  Vlagtwedde. Wij zullen vervolgens de verzekering voor u opzeggen bij uw huidige verzekeraar.

Hoe kan ik met mijn andere schadeverzekeringen Overstappen naar Vathorst Verzekeringen?

Om met uw huidige verzekeringen over te stappen, print u het formulierintermediairwijziging uit en vult u het in en vergeet niet uw handtekening. Vervolgens stuurt u het kaartje naar; Vathorst Verzekeringen, Postbus 57, 9540AB  Vlagtwedde. Wij zullen vervolgens de overname van uw verzekering met uw huidige verzekeraar regelen.

Wat zijn de wettelijke geldende opzegtermijnen?

1e Contractstermijn:
Uitgangspunt is dat particuliere schadeverzekeringen een contractduur hebben van 1 jaar. Meerjarige contracten mogen nog wel worden aangeboden maar de klant moet hier wel uitdrukkelijk mee instemmen (twee handtekeningen). Deze instemming blijkt uit een extra handtekening of – als de aanvraag digitaal tot stand komt – een expliciete akkoordverklaring.

2e Contractstermijn Geïnformeerde verlenging:
De verzekering wordt alleen stilzwijgend verlengd als de verzekeringnemer tijdig voor het verstrijken van de 1e contractstermijn hierover is geïnformeerd. Nadat de verzekering is verlengd, heeft u als verzekeringnemer het recht de verzekering op elk moment te beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand.

Dit geldt ook voor meerjarige contracten, tenzij de verzekeringnemer er uitdrukkelijk voor kiest dat de verzekering opnieuw voor dezelfde duur wordt verlengd. Hier is dan weer opnieuw een handtekening van de verzekeringnemer voor nodig. De verzekeringnemer die hiervoor kiest, heeft geen recht op tussentijdse beëindiging.

Gevolgen schadeverzekering bij een echtscheiding?

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De bezittingen en de schulden moeten 50/50 verdeeld worden. Wat er met de verzekeringen moet gebeuren is afhankelijk van de soort verzekering, de verdeling daarvan kan men ook meenemen in het echtscheidingsconvenant.

Verzekeringen worden gesloten om een risico af te dekken, Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering en de ander moet een nieuwe verzekering(en) afsluiten.

Bepaalde verzekeringen zijn al persoonlijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering. Bij de autoverzekering dien je ook overeenstemming te hebben over de opgebouwde schadevrije jaren mee. Andere verzekeringen volgen het risico.

Gevolgen Levensverzekering bij een echtscheiding?

Bij Levensverzekering heb je te maken met een opgebouwde waarde of een combinatie daarvan bedrag bij leven en overlijden. De polissen zijn vaak ook gekoppeld aan de hypotheek of bijvoorbeeld een lijfrente ten behoeve van een oudedagvoorziening. De fiscale afwikkeling is vaak erg complex en kan indien niet goed geregeld een flinke financiële strop opleveren, niet eenvoudig zelf te wikkelen. Wij adviseren bij deze materie een financieel adviseur (accountant of notaris) te betrekken.

Wat houdt onderverzekering in?

Bij een inboedelverzekering en een opstalverzekering is er een bepaald bedrag verzekerd. Bij het aangaan van de verzekering kun je dit op 2 manieren opgeven;

De nieuwwaarde van je inboedel, totaal aan spullen geef je op en dat wordt dan het verzekerde bedrag, de vraag van onderverzekering komt dan al gauw om de hoek kijken heb je een juiste inschatting gemaakt van de opgegeven waarde.

Bij de woning geldt de herbouwwaarde van je huis. Het is belangrijk dat dit bedrag niet lager is dan de werkelijke waarde. Dit betekend dat als je schade krijgt je een evenredig deel van de schade uitbetaald krijgt en dus niet je totale schade. Er moet dan wel sprake zijn van schadebedrag wat hoger ligt dan de opgegeven verzekerde waarde.

Oplossing voor het bovenstaande probleem is;
Kiezen voor een inboedelverzekering en opstalverzekering met een waarde vaststelling op basis van een inboedelwaardemeter en/of herbouwwaardemeter. Als je die hebt ingevuld krijg je daarmee garantie tegen onderverzekering. Je moet wel elke vijf jaar opnieuw zo’n meter invullen om de garantie te houden.

Wat is de Economische huurwaarde?

De waarde, die bij aanbieding voor tijdelijke verhuur door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Wat is de Executiewaarde, vrij van huur en gebruik?

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Wat is Executiewaarde in verhuurde staat?

De waarde die de woning in verhuurde staat opbrengt, bij een gedwongen openbare verkoop.

Wat is de gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik?

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat is de gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat is onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik?

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning, wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat is onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoont door een ander.

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaarde van een woning, is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde “bestanddelen” zoals een nieuwe keuken of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Wat is een inboedelwaardemeter?

De waarde van uw inboedel stelt u op eenvoudige en objectieve wijze vast met een inboedelwaardemeter.

Als bij het aanvragen of wijzigen van een inboedelverzekering de te verzekeren waarde is bepaald aan de hand van de inboedelwaardemeter,

Zullen de meeste verzekeraars in geval van schade 5 jaar lang geen onderverzekering toepassen.

Bij het beantwoorden van de vragen in de inboedelwaardemeter wordt uitgegaan van bepaalde situaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezinssamenstelling, het inkomen en de betreffende woning. Veranderingen in die situatie zullen mogelijk een andere waarde van de inboedel tot gevolg hebben. Daarom zullen verzekeraars u bij verhuizing, bij schade of na verloop van 5 jaar vragen het verzekerd bedrag door middel van een nieuw ingevulde inboedelwaardemeter opnieuw vast te stellen.

De inboedelwaardemeter kan niet worden gebruikt als:

  • Het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner gemiddeld meer   bedraagt dan € 4.850,-.
  • De woning meer dan 10 kamers bevat.

De uitkomst van de inboedelwaardemeter geldt niet als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Wat is de vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik?

Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Wat is waarde in verpachte staat?

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Wat is de WOZ waarde?

De waarde van uw woning die de belastingdienst wil weten . De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals: de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Bent u goed verzekerd tegen weerschade?

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat Nederland de afgelopen periode regelmatig last heeft gehad van extreme buien. Buien die enorme schade veroorzaakt hebben aan auto’s, woonhuizen en ook caravans. Lang niet iedereen is verzekerd tegen deze vorm van schade, terwijl het schadebedrag soms heel hoog uit kan vallen. Bent u goed verzekerd in een geval van extreme weeromstandigheden? We informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Auto
Als uw personenauto beschadigd raakt door bijvoorbeeld een hagelbui, wordt deze schade niet vergoed als u alleen een WA-verzekering heeft. Heeft u een WA-verzekering met een beperkt casco of een casco dekking, dan bent u verzekerd voor diefstal, inbraak en brand-, storm- en natuurschade.

Woning
Heeft u door weersomstandigheden schade aan uw huis zelf, dan valt dit onder de opstalverzekering. Raken er spullen beschadigd, dan wordt dit vergoed door de inboedelverzekering. Meld schade aan uw woning of spullen zo snel mogelijk bij uw woonverzekeraar. Meestal komt er dan een expert langs om de schade op te nemen.

Caravan en tent
Wanneer u met uw caravan op vakantie bent en te maken krijgt met stormschade, krijgt u deze schade alleen vergoed als u een speciale caravanverzekering heeft afgesloten met aanvullende dekking voor hagel- en stormschade. Voor schade aan uw tent door noodweer kunt u terecht bij uw reisverzekering. De dekking voor schade aan kampeerspullen is in sommige gevallen wel gebonden aan een maximum.

Voor alle eerder genoemde schade geldt dat u er rekening mee moet houden dat schade door bijvoorbeeld eigen gebrek of achterstallig onderhoud niet meeverzekerd is. Wij kunnen u precies vertellen welke schade wel en niet gedekt is op uw polis. Voor vragen of advies kunt u dan ook altijd contact met ons opnemen!

Veelgestelde vragen over verzekeringen

De overige veelgestelde vragen / meer informatie van particuliere verzekeringen vindt u op de informatiepagina’s van de verschillende verzekeringen. Hetzelfde geldt voor de zakelijke verzekeringen.