Meer informatie bedrijfsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor de aansprakelijkheid bij schade die is toegebracht aan personen of zaken, voor zover dit gebeurt binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf.

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?
Over het algemeen dekt deze verzekering de schade die door een in het bedrijf werkzaam persoon aan derden wordt toegebracht. Ook voor schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of materieel) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk is dekking. Zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld door verkeerd advies) is uitgesloten. Hiervoor dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Bedrijfsgebouw

Uw bedrijfspand kan op veel manieren beschadigen en de financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met de bedrijfsgebouwenverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen schade aan van uw bedrijfspand of de door u aangebrachte aanpassingen in een door u gehuurd pand. Deze verzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw pand afgesloten.

Welke risico’s dekt een bedrijfsgebouwverzekering?
Over het algemeen dekt deze verzekering schade aan uw pand als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme en aanrijdingen. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigenrisico.

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de (bruto)winst die u misloopt wanneer u te maken krijgt met een onverwachte bedrijfsstilstand door een gedekte gebeurtenis. Standaard is de uitkeringstermijn 1 jaar, maar een kortere of langere uitkeringstermijn is over het algemeen ook mogelijk.

Welke risico’s dekt een bedrijfsschadeverzekering?
Deze verzekering dekt de misgelopen (bruto)winst als gevolg van een directe schade aan gebouwen of inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, storm, water, inbraak/poging tot inbraak, relletjes en aanrijdingen. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigenrisico.

Eigen vervoer

Wat is een goederentransportverzekering?
De eigen goederentransportverzekering vergoedt schade aan bijvoorbeeld handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport. De verzekering is bedoeld voor ladingbelanghebbende die zijn goederen voor transport en eventueel opslag wil verzekeren.

Welke risico’s dekt een goederentransportverzekering?
Deze verzekering dekt schade aan en/of verlies van zaken tijdens het vervoer en/of opslag.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Extra kosten

De extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een

schadegebeurtenis te kunnen herstarten, zoals bijvoorbeeld de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur.

Welke risico’s dekt een extra kostenverzekering?
Over het algemeen dekt deze verzekering bepaalde extra kosten door schade aan gebouwen of inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, storm, water, diefstal en aanrijdingen.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Geld

De geldverzekering biedt dekking voor verlies van contant geld.

Welke risico’s dekt een geldverzekering?
Over het algemeen dekt deze verzekering het verlies van contant geld door afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging, brand, ontploffing of blikseminslag en aanname van vals geld. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Glas

Met de glasverzekering verzekert u zich tegen schade aan de ramen van uw woning of bedrijfspand. Bij het woonhuis moet het glas wel bedoeld zijn om licht door te laten (spiegels en aquaria vallen hier dus niet onder). Bij bedrijfspanden kunt u ook schade aan glazen vitrines en toonbanken meeverzekeren. Een glasverzekering wordt afgesloten in combinatie met een verzekering voor uw woonhuis, bedrijfsgebouw of in combinatie met een verzekering voor uw inboedel of inventaris/goederen.

Welke risico’s dekt een glasverzekering?
Over het algemeen dekt deze verzekering breuk van het glas door vrijwel alle oorzaken en ook de plaatsingskosten en noodvoorzieningen, behalve schade veroorzaakt door brand, ontploffing en blikseminslag.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Bij bedrijfspanden heeft u naast de standaarddekking de mogelijkheid om speciaal glas zoals gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigenrisico.

Inventaris/Goederen

Met de inventaris en goederenverzekering verzekert u zich tegen schade aan uw inventaris en goederen. Bedrijfsuitrusting/inventaris wordt op basis van de nieuwwaarde verzekerd, goederen op basis van marktwaarde.

Welke risico’s dekt een inventaris/goederenverzekering?
Over het algemeen dekt een deze verzekering directe schade aan uw goederen en inventaris als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme en aanrijdingen. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Kantoorelektronica

Uw computers, de fax, de telefooncentrale zijn allemaal zaken die uw bedrijf draaiende houden. De kantoorelektronicaverzekering biedt dekking als er door een onvoorziene omstandigheid (zoals bijvoorbeeld een stroomstoring of blikseminslag) een fikse schade ontstaat en er nieuwe apparatuur aangeschaft moet worden.

Welke risico’s dekt een kantoorelektronicaverzekering?
Over het algemeen dekt een kantoorelektronicaverzekering directe materiële schade aan kantoorelektronica als gevolg van een onzekere gebeurtenis/van buitenkomend onheil.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Kostbaarheden

Hiermee bent u verzekerd als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigd, vermist of verloren raken, als gevolg van een oorzaak van buitenaf.

Bij kostbaarheden kunt u denken aan antiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio- en videoapparatuur en verzamelingen zoals postzegels en munten.

Welke risico’s dekt een kostbaarhedenverzekering?
Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar die ook zijn ontstaan. De verzekeraar biedt vaak een keuze in het dekkingsgebied: Nederland-, Europa- of werelddekking.

Niet verzekerd:
U bent niet verzekerd voor:
– catastrofeachtige risico’s, zoals een overstroming of oorlog;
– slijtage door normaal gebruik;
– schade door gebreken in het voorwerp zelf;
– ernstige schuld of onzorgvuldigheid van uzelf, bijvoorbeeld als u zelf een   reparatie uitvoert.

Wat krijgt u vergoed?
Kan het voorwerp worden gerepareerd? Dan krijgt u de herstelkosten vergoed. Als het voorwerp niet kan worden gerepareerd, dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde. Bij de kostbaarhedenverzekering heeft u meestal een eigen risico.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Voor welk bedrag?
Bij nieuwe kostbaarheden baseert de verzekeraar het verzekerd bedrag op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd. Het taxatiebedrag is dan het verzekerd bedrag.

Lichtreclame

Lichtreclame-installaties zijn gevoelig voor vandalisme, maar ook storm kan behoorlijk wat schade veroorzaken. De lichtreclameverzekering biedt dekking voor de kosten van vervanging en reparatie.

Welke risico’s dekt een lichtreclameverzekering?
Deze verzekering dekt schade aan de installatie die ontstaat als gevolg van een niet voorzienbare

schadegebeurtenis die van buiten de installatie komt en tot buitengebruikstelling van de installatie leidt. Ook voor verlies van de installatie, bijvoorbeeld door storm, blikseminslag of brand is dekking. Schade die van binnenuit ontstaat, zoals roest, kortsluiting en slijtage vallen niet onder de dekking evenals krassen, deuken en dergelijke.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Milieuschade

Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. Bovendien geldt er een wettelijke saneringsplicht als u onverhoopt milieuschade heeft veroorzaakt. Met de milieuschadeverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een milieuschade.

Welke risico’s dekt een milieuschadeverzekering?
De milieuschadeverzekering biedt dekking tegen schade door verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater. Verontreiniging kan bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag of ontploffing.

Niet alleen de bedrijfsschade als gevolg van sanering wordt vergoed, maar ook de volledige onderzoekskosten en de kosten van het opruimen van asbest na bijvoorbeeld brand of storm.

De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Rechtsbijstand

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt uw bedrijf of u als ondernemer ondersteuning bij juridische conflicten. Juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten zijn hierbij inbegrepen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandverzekering?
Over het algemeen dekt deze verzekering ondersteuning bij juridische conflicten met bijvoorbeeld personeel, sociale wetgeving, koop, huur en onderhoud van een bedrijfsruimte en leveren van goederen en diensten. Ook bijvoorbeeld het verhalen van schade aan uw voertuigen en eventuele gevolgschade valt binnen de dekking indien u (bedrijfs)voertuigen meeverzekert.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt meestal een franchise en soms een eigen risico.

Reconstructiekosten

De reconstructiekostenverzekering vergoedt de (extra) kosten en lonen voor het herstellen van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen of maquettes.

Welke risico’s dekt een reconstructiekostenverzekering?
Deze verzekering dekt de misgelopen (bruto)winst als gevolg van een directe schade aan gebouwen of inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, storm, water, inbraak/poging tot inbraak, relletjes en aanrijdingen. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigenrisico.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.