Quadverzekering
★ ★ ★ ★ ★

 • Quadverzekering Voogd
 • Quadverzekering berekenen
 • Quadverzekering vergelijken
 • Goedkoopste quadverzekering

Quadverzekering vergelijken

Een quad is een motorrijtuig met 3 of 4 wielen, zonder carrosserie.

Er zijn 5 soorten quads:

 • de quad die niet goedgekeurd is voor het gebruik van de openbare weg;
 • de quad goedgekeurd als bromfiets;
 • de quad goedgekeurd als driewielig motorrijtuig;
 • de (zware) quad goedgekeurd als personenauto;
 • de (zware) quad goedgekeurd als bedrijfsauto.

Meer informatie over uw quad-/trikeverzekering

Belangrijke overwegingen

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Als u de motor dagelijks nodig heeft om naar uw werkt te gaan, is het van belang dat als u betrokken raakt bij een aanrijding dat u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om direct een andere motor te kopen.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA + Beperkt Casco en WA + Casco kan meevallen zeker als uw Motor nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen motor door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen autoverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw autoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking

U bent wettelijk verplicht uw motorfiets minimaal WA te verzekeren. De WA-verzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw motorfiets WA, dan dekt deze motorfietsverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen motorfiets niet. U heeft geen eigen risico.

Betekenis WA + Beperkt casco

Met een WA beperkt casco verzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw motorfiets toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen motorfiets als gevolg van natuurschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigenrisico. Herstel van de schade via een aangesloten herstelbedrijf heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Wat is verzekerd *
Schade aan uw eigen motorfiets door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd *
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze motorfietsverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de motorfiets voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

* Voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis WA + Casco / All risk

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide motorfietsverzekering. De Volledig Casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen motorfiets door uw eigen toedoen.

Overzicht extra dekkingen

Ongevallenverzekering voor opzittende
Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor opzittenden
Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn
U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor opzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de motorfietsverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw motorfietsverzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw motorfiets WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw motorfietsverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Veelgestelde vragen

Korting op uw premie met Schadevrij jaren?

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer mag ik op een quad rijden?

De eisen om op een quad te rijden verschillen per soort quad. Voor quads goedgekeurd als bromfiets, gelden bijvoorbeeld de verkeersregels voor bromfietsen.

Quad niet goedgekeurd op openbare weg?

Is een quad niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg? Dan mag u alleen op eigen terrein rijden dat niet voor het openbaar verkeer openstaat.

Quad goedgekeurd als bromfiets?

Als u een quad goedgekeurd als bromfiets wilt besturen, moet u voldoen aan dezelfde regels die voor normale bromfietsen gelden:

 • U moet minimaal 16 jaar zijn;
 • U moet een bromfietsrijbewijs hebben;
 • U draagt een helm
 • Uw quad heeft een kenteken.

Quad goedgekeurd als driewielig motorrijtuig?

Om op een quad goedgekeurd als driewielig motorvoertuig te mogen rijden, moet u:

 • minimaal 18 jaar oud zijn;
 • een helm dragen. Dit geldt niet als de quad veiligheidsgordels heeft;
 • een quad met een kenteken hebben.

Verder gelden de volgende regels voor het rijbewijs voor driewielige motorvoertuigen:

 • Wilt u op een gemotoriseerde driewieler rijden met een maximumvermogen van 15 kilowatt (kW)? Dan moet u rijbewijs A1 hebben.
 • Wilt u op een gemotoriseerde driewieler rijden met een vermogen van meer dan 15 kW? Dan moet u rijbewijs A hebben.

Deze regels gelden sinds 19 januari 2013. Vóór die datum viel dit voertuig onder categorie B. Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs B? Dan hoeft u geen rijbewijs A of A1 te hebben om op deze quad te rijden.

Quad goedgekeurd als personenauto?

Om op een quad goedgekeurd als personenauto te mogen rijden, moet u:

 • minimaal 18 jaar oud zijn;
 • een rijbewijs B hebben;
 • veiligheidsgordels dragen;
 • een quad met een kenteken hebben.

U hoeft geen helm te dragen.

Quad goedgekeurd als bedrijfsauto?

Om op een quad goedgekeurd als bedrijfsauto te mogen rijden, moet u:

 • minimaal 18 jaar oud zijn;
 • een rijbewijs B of C hebben;
 • veiligheidsgordels dragen;
 • een quad met een kenteken hebben.

U hoeft geen helm te dragen.

Quad op de (snel)weg?

U mag alleen met uw quad op de autoweg rijden als deze harder kan rijden dan 50 kilometer per uur. Het gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor quads die harder kunnen dan 60 kilometer per uur. Quads goedgekeurd als driewielig motorrijtuig of auto mogen zowel de autoweg als de autosnelweg op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade?

 • Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
 • Bij schade aan uw motor door vervoer van gewonden.
 • Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag.
 • Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
 • Door breuk of beschadiging van een ruit.
 • Door storm (windkracht 7 of hoger)
 • Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
 • Door botsing met vogels en loslopende dieren
 • Door transport per boot, trein en vliegtuig
 • Door rellen
 • Die valt onder de dekking Hulpverlening
 • Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de  verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
 • Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Gevolgen quad-/trikeverzekering bij een echtscheiding?

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De bezittingen en de schulden moeten 50/50 verdeeld worden. Wat er met de verzekeringen moet gebeuren is afhankelijk van de soort verzekering, de verdeling daarvan kan men ook meenemen in het echtscheidingsconvenant.

Gevolgen als ik mijn quad/trike uitleen?

Schuldschades gaan ten koste van uw opgebouwde schadevrije jaren.

SCM beveiligingsklassen indeling quad-/trike?

Klasse M1:
Systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering:

 • Bijv. blokkering op de brandstofvoorziening +
 • Onderbreking van het startmotorcircuit +
 • Aanvalsbestendigheid minimaal 3 minuten

Klasse M2:
Systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, detectie, alarmering middels een noodstroomsirene, uitgebreid met kanteldetectie:

 • Blokkering conform klasse M1 met aanvalsbestendigheid minimaal 3 minuten +
 • Optische signalering +
 • Bewegingsdetectie +
 • Akoestische signalering door middel van een noodstroomsirene

Klasse M3:
Systeem van de klasse M 1 of M2, aangevuld met een voertuigvolgsysteem.

Extra: Motoren die reeds voorzien zijn van een SCM – goedgekeurde blokkering conform klasse M1, kunnen voorzien worden van een aanvullend alarm dat bediend kan worden door de originele afstandsbediening van de motor. Dit Z-alarm heeft de volgende functies:

 • Optische signalering +
 • Bewegingsdetectie +
 • Akoestische signalering door middel van een noodstroomsirene.

Waar vindt u een ART goedgekeurd slot?

Op de website van Stichting ART vindt u een overzicht met de goedgekeurde sloten.

Snelheids- of behendigheidswedstrijd, mag dat?

Snelheids- of behendigheidswedstrijden zijn uitgesloten van de dekking.

Overstappen?

Uw motorfietsverzekering is een jaarcontract, wanneer u wilt overstappen naar Vathorst Verzekeringen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden van uw oude verzekering. U dient dus uiterlijk 2 maanden voor de contractvervaldatum de verzekering schriftelijk te hebben opgezegd. De meeste verzekeraars kennen na het 1e contractjaar een opzegtermijn van 1 maand om de verzekering tussentijds te kunnen beëindigen.

Ik heb mijn quad/trike verkocht?

Om uw verzekering op te zeggen ontvangen wij graag een kopie van het vrijwaringsbewijs, u kunt dit heel makkelijk doen via onze opzegservice. De verzekering wordt beëindigd per de datum die op het vrijwaringsbewijs staat.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.