Vereniging van Eigenaren
★ ★ ★ ★ ★

  • VvE verzekering
  • VvE opstalverzekering vergelijken
  • Opstalverzekering VvE afsluiten
  • Goedkoopste VvE verzekering

Vereniging van Eigenaren verzekering vergelijken

Een vereniging van eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging (rechtspersoon) van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt ervoor dat er regelmatig onderhoud aan het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren plaatsvindt.

Meer informatie: VvE verzekering

Wat is een bedrijfsgebouwverzekering?

Uw bedrijfspand kan op veel manieren beschadigen en de financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met de bedrijfsgebouwenverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen schade aan van uw bedrijfspand of de door u aangebrachte aanpassingen in een door u gehuurd pand. Deze verzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw pand afgesloten.

Welke risico’s dekt een bedrijfsgebouwverzekering?

Over het algemeen dekt deze verzekering schade aan uw pand als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme en aanrijdingen. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Wat is een glasverzekering?

Met de glasverzekering verzekert u zich tegen schade aan de ramen van uw woning of bedrijfspand. Bij het woonhuis moet het glas wel bedoeld zijn om licht door te laten (spiegels en aquaria vallen hier dus niet
onder). Bij bedrijfspanden kunt u ook schade aan glazen vitrines en toonbanken meeverzekeren.
Een glasverzekering wordt afgesloten in combinatie met een verzekering voor uw woonhuis, bedrijfsgebouw of in combinatie met een verzekering voor uw inboedel of inventaris/goederen.

Welke risico’s dekt een glasverzekering?

Over het algemeen dekt deze verzekering breuk van het glas door vrijwel alle oorzaken en ook de plaatsingskosten en noodvoorzieningen, behalve schade veroorzaakt door brand, ontploffing en blikseminslag.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Bij bedrijfspanden heeft u naast de standaarddekking de mogelijkheid om speciaal glas zoals gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor de aansprakelijkheid bij schade die is toegebracht aan personen of zaken, voor zover dit gebeurt binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf.

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Over het algemeen dekt deze verzekering de schade die door een in het bedrijf werkzaam persoon aan derden wordt toegebracht. Ook voor schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of materieel) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk is dekking. Zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld door verkeerd advies) is uitgesloten. Hiervoor dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt uw bedrijf of u als ondernemer ondersteuning bij juridische conflicten. Juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten zijn hierbij inbegrepen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandverzekering?

Over het algemeen dekt deze verzekering ondersteuning bij juridische conflicten met bijvoorbeeld personeel, sociale wetgeving, koop, huur en onderhoud van een bedrijfsruimte en leveren van goederen en diensten. Ook bijvoorbeeld het verhalen van schade aan uw voertuigen en eventuele gevolgschade valt binnen de dekking indien u (bedrijfs)voertuigen meeverzekert.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt meestal een franchise en soms een eigen risico.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder van een vereniging, stichting of vennootschap gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging, stichting of vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor dekking.

Welke risico’s dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor vermogensschade. Het gaat daarbij om schade geleden door de
rechtspersoon zelf en/of door derden, die het gevolg is van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode.
Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, valt onder de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Wat is een Collectieve ongevallenverzekering voor een VvE?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meestal loopt het goed af, soms ook niet. Door een ongeluk kan een lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor altijd invalide blijven of zelfs overlijden.
Met een Collectieve ongevallenverzekering voor een VvE krijgt het lid van de VvE of de nabestaanden meestal een eenmalige uitkering als het VvE-lid…
… door een ongeval overlijdt;
… door een ongeval voor altijd invalide blijft.

Welke risico’s dekt een Collectieve ongevallenverzekering voor een VvE?

Met een ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:

Een uitkering bij overlijden (Rubriek A)
Als het lid van de VvE overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag.

Een uitkering bij blijvende invaliditeit (Rubriek B)
Als het lid van de VvE door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag. Als het lid gedeeltelijk invalide raakt, ontvangt het lid ook een gedeeltelijke uitkering.

De manier waarop de verzekeraar uitkeert, leest u in de polisvoorwaarden.

Niet-verzekerde risico’s
In sommige gevallen volgt er geen uitkering, terwijl het lid van de VvE wel door een ongeval is overleden

of voor altijd invalide blijft. Meestal heeft dit te maken met de oorzaak van overlijden of invaliditeit.

Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder de Uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Wat is appartementsrecht?

Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte).

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.